HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ COPY TRÊN TIMEBIT


Hiện nay Timebit chưa thu phí trong tháng đầu tiên nên khách  hàng nhận được thông báo như này vui lòng đóng lại và bỏ  qua. Trạng thái tài khoản được cập nhật trong phần dưới đây.