CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tất cả tài liệu trên trang web https://mt.timebit.sg được sở hữu bởi Timebit.  

Timebit muốn thông báo cho bạn rằng quyền riêng tư của bạn trên internet là rất quan trọng đối với  chúng tôi.  

Sự thành công trong kinh doanh của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng duy trì niềm tin của khách hàng. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi thu thập thông tin về người dùng và chúng tôi muốn thông báo  cho bạn về loại thông tin chúng tôi thu thập, những gì chúng tôi làm với thông tin đó và cách bạn có thể sửa hoặc sửa đổi thông tin mà bạn đã khai báo cho chúng tôi.  

Xin lưu ý rằng chính sách này chỉ áp dụng cho các trang web được điều hành bởi Timebit và không áp  dụng cho các tổ chức hoặc người dùng khác mà chúng tôi đề cập thông qua các biểu ngữ hoặc liên kết  trên trang web của chúng tôi. 

Thông tin được thu thập 

Khi bạn đăng ký tài khoản với Timebit, các thông tin sau về bạn (Số liệu dữ liệu của bạn) sẽ được thu  thập và lưu trữ cho các mục đích quản trị, liên quan đến dịch vụ hoặc pháp lý: 

- Thông tin Ứng dụng: Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi về các ứng dụng và các biểu mẫu  khác: Tên, địa chỉ, ngày sinh, số thẻ an sinh xã hội, nghề nghiệp, tài sản, và thu nhập của bạn. 

 - Thông tin xác minh: Thông tin cần thiết để xác nhận căn cước của bạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe của bạn hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân ... 

- Thông tin Giao dịch - Thông tin về giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc các thành viên của  chúng tôi, cũng như thông tin liên quan đến liên lạc của chúng tôi với bạn. Ví dụ: số dư tài khoản, hoạt  động kinh doanh, câu hỏi của bạn và trả lời của chúng tôi.  

- Thông tin truy cập: lưu lượng trang web và địa chỉ IP. 

Công nghệ bảo mật 

Timebit sử dụng công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ thông tin mà bạn gửi.  Công nghệ này bảo vệ Người dùng khỏi bị chặn thông tin bởi bất kỳ ai khác ngoài Timebit trong suốt  quá trình truyền tải.  

Chúng tôi đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi được an toàn và chúng đáp ứng các tiêu chuẩn  ngành.  

Chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung: tường lửa, hệ thống xác thực (ví dụ: mật khẩu  và số nhận dạng cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát truy cập trái phép vào hệ thống và  dữ liệu. 

Sử dụng cookie 

Timebit sử dụng cookie để thu thập thông tin.  

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà một trang web lưu trữ trên ổ đĩa cứng của bạn với mục đích lưu giữ  hồ sơ khi bạn truy cập trang web.  

Cookie cho phép chúng tôi cải thiện sự thoải mái khi sử dụng, ví dụ bằng cách nhớ mật khẩu và xem  các tùy chọn, do đó cho phép bạn truy cập các bộ phận khác nhau "dành cho thành viên" mà không cần  đăng ký lại.  

Hơn nữa, cookie được chúng tôi sử dụng để đo lường hoạt động trên trang web và thực hiện các cải  tiến và cập nhật dựa trên khu vực nào phổ biến và khu vực nào không.  

Chúng tôi không sử dụng cookie để truy xuất thông tin ban đầu không được gửi trong cookie. 

Chúng tôi không sử dụng thông tin được chuyển qua cookie cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc tiếp  thị trực tiếp nào mà không có sự đồng ý của bạn. 

Cách Timebit Sử dụng thông tin đã thu thập được 

Timebit sử dụng cả thông tin cá nhân và thông tin tổng hợp mà chúng tôi thu thập cho nhiều mục đích.  Thông tin được sử dụng cho mục đích sau: 

- Để cải thiện nội dung của trang web 

- Để tùy chỉnh nội dung hoặc bố cục của trang web cho từng người dùng 

- Để thông báo cho người dùng về việc cập nhật trang web 

- Để gửi các bản tin hoặc thông tin về các cơ hội khác mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm. 

- Chúng tôi sẽ chỉ gửi thông tin này cho bạn nếu bạn cho biết rằng bạn muốn nhận thông tin đó và chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn và sẽ không làm như vậy nếu bạn không mong muốn. 

- Thông tin cá nhân được thu thập khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi  đăng ký thành viên hoặc khi đăng ký trực tuyến cho một tài khoản.  

- Chúng tôi sẽ giới hạn việc thu thập Thông tin cá nhân ở những gì cần thiết để quản trị doanh  nghiệp của chúng tôi nhằm nỗ lực cung cấp cho bạn chất lượng dịch vụ cao cấp. 

Mẫu thông tin lưu lượng truy cập bao gồm: thông tin về những trang web mà người dùng của chúng tôi truy cập và số lượng người dùng đăng nhập vào trang web của chúng tôi hàng ngày.  

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới có sẵn hoặc đang được xem xét, các vấn đề kỹ thuật, khảo sát sự hài lòng của khách hàng  hoặc cập nhật tài khoản và các mục đích liên quan. 

Địa chỉ email của bạn có thể được Timebit sử dụng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ (bao gồm  mọi chiến dịch tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ này). Nếu bạn không muốn nhận tài  liệu tiếp thị như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức phản hồi. 

Tiết lộ dữ liệu cá nhân 

Giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại diện của Timebit, theo pháp luật buộc phải coi dữ liệu của bạn là  bí mật và không được chuyển hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu nào của bạn mà không có căn cứ pháp lý hợp lệ.  

Bất kỳ dữ liệu của bạn chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba như cơ quan hành chính hoặc tư pháp nếu  Timebit bị buộc phải làm như vậy theo luật hiện hành hoặc nếu bạn đã đồng ý bằng văn bản cho việc  tiết lộ đó.  

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý như vậy hoặc sửa đổi phạm vi của nó bất cứ lúc nào.  Không ảnh hưởng đến những điều trên, Timebit có thể tiết lộ thông tin sau: 

- Dữ liệu chung của khách hàng, như tên, địa chỉ cho các công ty thực hiện các nhiệm vụ quản  trị cho Timebit. 

- Dữ liệu chung của khách hàng từ khách hàng doanh nghiệp đến các tổ chức tài chính phải  được giữ bí mật chuyên nghiệp, cho mục đích tiếp thị và dịch vụ tư vấn. 

- Nếu dữ liệu chúng tôi lưu giữ về bạn nếu không chính xác hoặc hết hạn, chúng tôi sẽ sửa nó  theo yêu cầu của bạn. 

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông  qua hình thức phản hồi.